< terug

(19-20) Studio Structuur

Masterproef
Academiejaar 2019-20, Gent
Promotor: Laurens Luyten

doelstellingen

Het vormen van een eigen formulering van hoe het het structureel denken kan ingezet worden bij het ontwikkelen van een architecturale ruimte, waarbij je als ontwerper positie neemt in de relatie tussen de materialisatie en de beleving van architectuur.

inhoud: thema en programma

Binnen de context van deze masterproefopgave wordt Structuur begrepen als een lens waarmee Architectuur gelezen wordt naast andere lenzen zoals functie, licht, kleur, geschiedenis, schaal, materiaal, comfort,… Dit is een persoonlijke lezing die gekoppeld is aan een eigen ontwikkeld denkkader in resonantie met een culturele context.

Deze interpretatie van Structuur is anders dan een meer klassieke waar Structuur de verzameling is van de door de ingenieur berekende structurele elementen (kolom, balk, plaat,…) in een gebouw. In de hier gehanteerde betekenis heeft iedere materialisatie structurele kenmerken.

Deze Structuur-lens wordt gevormd door een eigen terminologie en een specifieke logica die voldoen aan de wetten van de natuur. Binnen de ingenieurswetenschappen is de basis gelegd voor een (gemeenschappelijk) structureel denkkader via een taal van precieze formuleringen en eenduidig gedefinieerde begrippen. Deze exacte taal is door Laurens Luyten verder uitgebreid met een meer abstracte taal die toelaat structurele archetypes en concepten in architectuur te beschrijven. Deze nieuw ontwikkelde symbolentaal expliciteert op een eenvoudige manier de essentiële structurele kenmerken van een ontwerp. Hierdoor kan in het begin van een architecturaal ontwerpproces, waar vormen en materialisatie nog onzeker zijn, reeds structurele informatie en ordening mee gegeven worden met een maximum aan architecturale mogelijkheden. Door deze informatie in het begin van het ontwerpproces te integreren, kan het ontwerp verder verfijnd worden met een garantie op structurele integriteit van het eindproduct.

De mogelijkheid om abstracte voorstellingen te maken van structurele concepten, laat toe om de architecturale vormgeving zeer vroeg in het ontwerpproces te laten sturen door structurele logica zonder zich reeds te beperken tot bepaalde materialen en/of structurele elementen zoals balken, kolommen, vakwerken, … Zo kan een ontwerp vroeg in het proces een structurele ordening opnemen, geëvalueerd worden om verder te verfijnen of aan te passen, waarbij een dergelijke abstract structureel concept kan resulteren in een veelvoud van architecturale eindontwerpen. Doelstelling bij deze ontwerpbenadering is een geïntegreerd ontwerp of wat Ove Arup Total Architecture noemt (Arup 1970).

Het ontwerpen kent een visuele handeling waarbij beelden gevormd worden als zelf-reflectief document voor de ontwerper: het neerslaan van de gedachte laat de ontwerper toe met een zekere afstand deze te beoordelen. Bryan Lawson identificeert dergelijke beelden als proposition drawings (Lawson 2004). Bij het integreren van het structureel denken in het ontwerpproces is het dus van belang om de structurele kenmerken te kunnen visualiseren in relatie met de architecturale vormgeving. Binnen deze context wordt hiervoor een abstracte structuurtaal van symbolen aangereikt. Tijdens het ontwerpend onderzoek van de masterproef evalueert de student deze taal om eventueel verder te ontwikkelen en aan te passen, of om zelf een eigen visuele structuurtaal te ontwikkelen.

Het programma en de context van het masterproefproject worden door de student opgesteld en aan de promotor voorgelegd.

timing en werking

Ter ondersteuning van het masterproefproject worden twee preludes ingericht om studenten vertrouwd te maken met het structureel denken waaruit architectuur gegeneerd kan worden.

Hélène Dolfen

VERBINDING IN DE ARCHITECTUUR   Volgens mijn visie bestaat goede architectuur uit een ontwerp met zo’n klein mo- gelijke impact op het klimaat en een zo groot mogelijke meerwaarde voor zijn gebruiker en omgeving. Om tot een ecologisch verantwoord ontwerp te komen zijn er een aantal noodza- ken: – Duurzame materialen. Het materiaal dient lokaal […]

meer

Tom Garmart

Structurele herbestemming van een vierkantshoeve   In deze masterproef is er onderzoek gedaan naar de structurele impact bij een herbestemming van een vierkantshoeve. Aan de hand van een testcase, De Zagerij te Pepingen, werden ontwerpproblemen geformuleerd. Er zijn drie grote thema’s: het uitbreiden van de structuur, het transformeren ervan en het wegnemen van bepaalde delen […]

meer

Lucas Gemoets

Modulaire parasietstructuren   De keuze voor deze masterproef was voor de hand liggend aangezien structuur mij altijd heeft geboeid. Echter kwam dit veel te weinig aan bod doorheen de jaren op Sint-Lucas, voor- namelijk bij de verschillende ontwerpstudio’s. Dit is jammer vermits architectuur niet tot zijn recht komt wanneer er niet grondig is nagedacht over […]

meer

Florence Desmedt

VERVAL VERTRAGEN IN ARCHITECTUUR   In deze masterproef deed ik onderzoek naar het hergebruik van een gebouw en zijn draagstructuur. Het hergebruik in architectuur is een zeer actueel thema in een wereld waar alles volgebouwd raakt. Vaak worden gebouwen die nog steeds in een goede, bruikbare staat zijn gemakkelijkheidshalve afgebroken en komt er een nieuw […]

meer

Camille Veys

ONDERZOEK NAAR HERONTWIKKELING VAN ‘OUDERE’ BETONCONSTRUCTIES CASE STUDY: RABOT ééN   (INLEIDING) Mijn onderzoek omvat een studie naar welke mogelijke herontwikkelingen er kunnen plaats vinden in ‘oudere’ betonconstructies. De term ‘oudere’ slaat hier op bouwwerken waarvan de infrastructuur verouderd is maar de structuur zelf nog in een goede staat verkeerd. Om dit gericht te kunnen analyseren […]

meer

Timmothy Sermon

Hoe kan een grid een structurerende manipulator zijn van/in de abstracte ruimte?      Het ontwerpproces op Sint-Lucas verliep doorheen de jaren vaak hetzelfde. Van een volumeonderzoek, naar een functiebepaling en zo naar een eerste voorontwerp. Nooit was structuur de hoofdleider in een van mijn vorige ontwerpstudio’s, wat ik persoonlijk wel wat jammer vond. Vandaar […]

meer

Jonas Degroote

STAD OP DE STAD   Het onderzoek van deze masterproef vertrekt vanuit een stedenbouwkundig uitdaging, namelijk het verdichten van de stad. De vraag naar woningen dichtbij het centrum van een stad blijft stijgen, maar het aanbod blijft beperkt. Betaalbaar wonen in grootsteden wordt daarom meer en meer een probleem. De uitdaging voor de grootsteden in […]

meer

Hendrik Philips

CLT ALS FRAGMENTARCHITECTUUR   Het onderzoek van deze masterproef is georiënteerd rond CLT ( Cross Laminated Timber) of kruislaaghout. Er werd gekeken of dit opkomende bouwsysteem kon voldoen aan mijn toekomstvisie: Hierbij geloof ik dat massaproductie een steeds grotere rol zal spelen binnen architectuur. Een toekomst waarin gebouwen een kleinere impact gaan hebben op tijd […]

meer

Tomàs Lepoutre

Een vrije orde als ruimtelijk vormgever: Wanneer men over structuur spreekt denken we in de eerste plaats aan een geheel van kolommen, balken, ribben en muren die het gebouw dienen recht te houden. Ook de voorbije jaren werd in de opleiding al te vaak op die manier structuur benaderd. In de meeste gevallen wordt gezocht […]

meer