< terug

Primary Structures

Tutors: Floris De Bruyn, Olivier Goethals
Academic year 2020-21, semester 2, Ghent
Engagement: Craftsmanship

 

NL

Primary Structure doet ontwerpend onderzoek rond het ontwikkelen van een intelligente ruwbouw.

Hierbij wordt uitgegaan van specifieke cases, haalbaarheidsstudies aangedragen door de praktijk of maatschappelijke noodzaak.

De uitdaging is om bij de uitwerking van een project verder te kijken dan het concrete programma en te kijken naar de relevantie van de gebouwde structuur in de toekomst, zowel op vlak van culturele, sociale als ecologische duurzaamheid.

De analyse van de context, de plek met al zijn randvoorwaarden is sturend in het ontwerp.

Begrippen als hergebruik, permanentie, tijdelijkheid, flexibiliteit, autonomie, behoud, afbraak, nieuwbouw, industriebouw, ecologie, economie, sociologie worden tegen elkaar afgewogen.

Het eindresultaat is ontleedbaar en finaal reduceerbaar tot zijn primaire structuur die voorgesteld wordt als een autonoom product.

Doelstelling is een continue onderzoek naar hedendaagse bouwstrategieën te koppelen aan concrete situaties. Bestaande voorbeelden van (anonieme) primaire architectuur worden in kaart gebracht en samen met de resultaten van workshops aan de hand van een eenduidige beeldtaal raadpleegbaar gemaakt in een krachtige blog. Een jaarlijkse digitale publicatie is het voorwerp van een terugkerend debat.

 

 

ENG

Primary Structure is about developing an intelligent building structure.

The Studio works from specific case studies, feasibility studies submitted by the practice or social necessity.

The challenge is to look beyond the specific program and look at the relevance of the built structure in the future, both in terms of cultural, social and ecological sustainability.

The context, the place with its specific conditions is guiding the design.

Concepts such as reuse, permanence, temporality, flexibility, autonomy, conservation, demolition, construction, industrial construction, ecology, economics, sociology will be weighed against each other.

The end result can finally be reduced to its primary structure, which is presented as a stand-alone product.

The objective is an ongoing investigation to link contemporary building strategies to specific situations. Existing examples of (anonymous) primary architecture are mapped and, together with the results of workshops on the basis of an unambiguous visual language can be consulted in a powerful blog. An annual digital publication is the subject of a recurring debate.

Online exhibition: FACTURE – Curating Craftsmanship 12/05-12-06

FACTURE Curating Craftsmanship Online Exhibition (Tumblr) Online Exhibition (Instagram) #curatingcraftsmanship #goingpublic_kul #onlineexhibition #wetrekkenonsplan #facture #wunderkammer LAUNCH:  Tuesday 12 May 2020 FINISSAGE: Friday 12 June 2020, 5.30 PM Please register on https://facture.eventbrite.nl in order to receive the link for the closing event ‘FACTURE’ ‘Facture’ is the act, process or manner of making. It is used to indicate […]

meer