< terug

(22-23) HET PAARD VAN TROYE III

HET PAARD VAN TROYE III

INBREIDEN IN STEDELIJKE CONTEXT

Manchestergebouw FNO-site – SOGent

2022-23
Semester 3, Gent
Engagement: Craftsmanship

inleiding

Steden worden gekenmerkt door een conglomeraat van woningen en winkels samengehouden door een stedelijk netwerk van straten en pleinen. In dit netwerk vervolledigen en bepalen scholen, gemeentehuizen, kerken, parochiezalen, sporthallen, commerciële ruimtes, fabrieken, … kortom markante gebouwen, de stedenbouwkundige structuur. De architectuur met de bijhorende functies vormen het karkas voor het functioneren van deze omgeving over verschillende decennia. Een onvermijdelijke demografische evolutie vormt de basis voor veranderlijk gebruik, uitbreiding of juist leegstand van deze gebouwen.

In deze studio stellen we ons de vraag hoe we die grootschalige architectuur kunnen inzetten als tool tot regeneratie en vernieuwing van het sociale weefsel van de lokale gemeenschap, de onderliggende stedenbouwkundige structuur en de gebouwde omgeving op zich.

Aspecten van een duurzame samenleving, hergebruik, de circulaire economie en circulair bouwen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden en vormen de basis van een strategie voor de samenleving in de nabije toekomst.

opdracht

Met deze opdracht gaan we dieper in op de inbreiding of de herbestemming van dergelijke markante gebouwen met een zekere schaal die desondanks een grote impact hebben of kunnen hebben op het (klein)stedelijk weefsel.

De gekozen context is de Filature Nouvelle d’Orléans ofte de FNO site aan de nieuwevaart te Gent.

Het programma spitst zich toe op de invulling als campus Architectuur voor onze faculteit. De studenten onderzoeken en formuleren in samenspraak met de stakeholders (SOGent, facilitair bedrijf KULeuven, campusdirectie Sint-Lucas,…) een Programma van Eisen en zijn ook vrij om vanuit dit onderzoek het programma aan te vullen en de complexiteit op te drijven om tot een eventueel interessanter geheel te komen dat de stad ten goede komt.

Het ontwerp wordt uitgewerkt tot op het niveau van definitief ontwerp, waarbij specifieke onderdelen tot uitvoeringsdetails ontworpen en uitgewerkt worden.

Methodiek

De context en het onderzoek van het programma heeft een grote complexiteit. Het bevatten en ontwerpen wordt aangemoedigd door groepswerk. Werkmethodieken uit de architectuurpraktijk zullen aangereikt worden voor een vlotte samenwerking om alzo een diepgaand en gefundeerd ontwerp te finaliseren.

output

De voorgestelde context is digitaal gedocumenteerd: de nodige plannen, snedes en gevels zijn beschikbaar als vertrekpunt voor de student. De finale output van deze opdracht is een BIM model waaruit plannen, snedes en details gegenereerd worden. In de studio wordt de bestaande context gemodelleerd door middel van workshops Archicad en Twinmotion. Studentenlicenties zijn ter beschikking. Er zal aandacht geschonken worden aan de ontwerpmethodiek enerzijds en aan de bouwkundige kennis anderzijds. Het doel is om het BIM model te gebruiken als middel tot een finale output maar niet als een ontwerptool. Daarnaast is het doel voldoende inzicht te ontwikkelen in de constructie en opbouw van het gebouw om goed te modelleren. De focus zal liggen op de structuur en de constructie die de basis voor de architectuur vormen en niet omgekeerd.

– Architect Roland PIFFET – lezze architecten

MAAK

UNITED

MAF