< terug

(22-23) Arles (F) - The Building and the City

ARLES (F)

THE BUILDING AND THE CITY

Heritage and Legacies

Masterproof 2022-2023

 

Nederlandstalige intro.

De stad lezen als een architecturale vraag op dit eigenste moment en op een specifieke plek.

Deze opdracht gaat voort op het werk dat Paul Robbrecht en Marie-José Van Hee hebben verricht in de jaren voor hun pensioen en waarbij ik de laatste jaren hiervan zelf betrokken was. Sinds 2016 hebben Wim Goes en Klaas Goris deze opdracht verdergezet. In Graz (2016-2017), Trondheim (2017-2018) , Olot (2018-2019) , Zagreb (2019-2020), Doornik (2020-2021) en Marseille (2021-2022). Vanaf vorig academiejaar heeft Marc Macken ons vergezeld.

Als introductie op de masterproef hebben wij een citaat uit een fragment van de tekst van Martin STEINMANN, The House and the City, notes on the architecture of Diener & Diener, Luzern, 1995, meegegeven.

 

“ rien n’aura lieu

excepté peut-être

une constellation”

Stéphane Mallarmé

 

Eugen Gomringer publiceerde zijn eerste gedichten onder de titel ““konstellationen” of constellaties”.

In deze gedichten verbindt hij woorden en betekenissen aan mekaar door hen te linken aan de vorm van een constellatie. “ In een constellatie worden twee, drie of meer woorden -het kunnen er niet veel zijn- gerelateerd aan mekaar. De constellatie biedt hierbij een antwoord op de waarneming op dit eigenste moment.

De stad hangt volgens Martin Steinmann samen op punten waar de gebouwen een zekere gestalte krijgen in de zin van een constellatie. De woordenboekvertaling van constellatie: “configuratie van sterren”, en zoals de Petit Robert het verwoord een configuratie van sterren die een heldere vorm creëren.

Deze observatie kan dienen als basis voor een strategie die leidt tot een stadsplanning met als doel plekken of gebouwen te creëren welke zowel een grootschalige orde verwerpen alsook een “ laisser-faire” typerend in het werk van Rem Koolhaas. Aldus Martin Steinmann.

En hij gaat verder in dit geciteerde fragment:

“Wanneer ik spreek over architectuur eerder dan over stadsplanning, dan doe ik dat voor één goede reden: ik denk dat dit woord alles omvat van het gebouw tot de stad, in de zin van Aldo Rossi’s boek Architecture of the City. Ik meen dat een opdeling tussen beiden, gebouw en stad, de essentie zou missen namelijk hoe de vraag te stellen over de stad als een architecturale vraag.”

Bernard Huet, twijfelt over de mogelijkheid tot deze vraag. Hij spreekt over de spanning die gecreëerd wordt door de confrontatie tussen architectuur en stad in zijn tekst “ l’architecture contre la ville”. Deze spanning is fundamenteel: terwijl de stad een zaak van de maatschappij is, is architectuur een zaak van de individueel volgens Huet.

De stad heeft zijn raison d’être in de conventies van de tijd, maar architectuur heeft zijn bestaansrecht in de overtreding van deze conventies.

De opdracht van de masterproef probeert dus een antwoord te bieden op een architecturale vraag die gebaseerd is op de kracht van architectuur eerder dan uit te gaan van een ruimtelijke planning ansich. De kracht van de plek en een programma op een door de student zelf gekozen site in de stad die door de docenten werd uitgekozen. Meestal een Europese stad waarbij de student zich verdiept in de culturele context van de stad en zijn geschiedenis. Eerst worden deze aspecten van de stad onderzocht zoals daar zijn demografie, cultuur, geschiedenis, sociale aspecten, architecturale kwaliteiten, .. edm.
Dit jaar werd door de pandemie-problematiek uitzonderlijk gekozen voor een stad in België met name Doornik vanwege zijn authenticiteit die het nog steeds een bijzondere plek maakt binnen het Belgische landschap met nauwe culturele band met het noorden van Frankrijk. Dat is ook de reden geweest om specifiek Bernard Wittevrongel uit te nodigen voor deze jury. Bernard bedankt voor de toezegging. Bernard kent de stad goed en is jaren geleden de directeur geweest aan de Ecole Saint Luc in Doornik. Tevens willen Wim, Marc en mijzelf alle trouwe juryleden bedanken voor hun niet aflatende en kritische houding bij de jurering.
Hartelijk dank en succes met de beoordeling.

 

 _ _ _ _ _ _


Engelstalige intro.

Reading the city on this particular moment as an architectural question.

 

“ rien n’aura lieu

excepté peut-être

une constellation”

Stéphane Mallarmé

 

This masterproof is based on a long tradition of working on heritage cities within Europe and was created some decades ago by P. Robbrecht and M.J. Van Hee.

Central in this research project is the understanding of the interconnection of the historical, social and cultural landscape of a European city with limited habitants (more or less the scale of Ghent)

After a city visit, the students are free to choose a plot and subsequently a public program they want to develop on site.

This well motivated choice, based on a thorough analysis, has to reflect both the social and cultural needs of the city.

The plot should allow a public program of 5.000 to 7.000 m².

The resulting design of the building should form a coherent entity with its surroundings and contribute to the urban fabric of Fribourg.

Before Easter holidays, the students should deliver a well-considered and structured design proposal combining plan, construction and technics. After this period they turn into the more detailed scale of the building.

The aim is to express the student’s personal views of the project / individuality and demonstrate his or her architectural insight and capabilities.

When I speak of architecture rather than town planning, I do so for one reason: I think that this word covers everything, from building to the city, in the sense of Aldo Rossi’s book Architecture of the City. I think that a seperation would miss the essential issue at hand: how to pose the question of the city as an architectural question.

Bernard Huet, however has doubted the possibility of posing this question. He has spoken of the tension in which architecture and city confront each other: “l’architecture contre la ville” (1). This tension is of a fundamental type: while the city is a matter of society, architecture is a mather of the individual. The city has its raison d’être in the conventions of a time, but architecture has its rationale in the violation of these conventions.

This search responds the growing plurality of things, to the realization that things have an identity in the plural. If this identity corresponds to the condition postmoderne, then this architecture makes clear, on the other hand, that its price is different from the multiple coding proposed by Charles Jencks: words, and ordinary words in particular, are implicitly ambigious because we read them on the basis of different experiences: “building”, “city”,…

Eugen Gomringer published his first poems under the title “konstellationen-constellations-constellaciones”. In these poems he relates the words and meanings to each other by linking them to the form a constellation.

“In it two, three, or more words – it will not be too many – are related and that is all.”. (2) The constellation corresponds to the perception of our time.

The city coheres at points where the buildings create a certain form in the sense of a constellation. The dictionary definition of a constellation is a “configuration of stars”, and as the Petit Robert adds, a configuration of stars “that creates a recognizable form”. This observation can serve as the basis for a town planning stategy aimed at the shaping of such places and wich at the same time rejects a large-scale order as well as laisser-faire of the type that colors some of the statements of Rem Koolhaas.

Herwerkt fragment gebaseerd op de tekst van Martin STEINMANN, The house and the city, notes on the architecture of Diener & Diener, Luzern, 1995

 

  • Studio description as pdf.