< terug

Studente Lize Weyenberg: masterproef IA, over de opdracht Nepal, The Ideal School

nepal17_0319

‘ERFGOED EN AUTHENTICITEIT’

Deze masterproef kadert binnen de thematische lijn ‘Erfgoed en Authenticiteit’. De naamgeving van de master doelt op de ongelijkheid tussen de twee termen ‘erfgoed’ en ‘authenticiteit’. Architecturaal erfgoed wordt geassocieerd met objecten of gebouwen die door experten zodanig belangrijk bevonden worden dat ze bewaard en geëerd moeten worden in de toekomst. Toch heeft dit soort erfgoed alle sporen van het gewone leven uitgewassen, waardoor het louter bevroren herinneringen uit het verleden bevat. In tegenstelling tot erfgoed is authenticiteit opgeladen met persoonlijke ervaringen. Authenticiteit draait om eerlijkheid en het oprecht communiceren van een verbondenheid die een individu en gemeenschap een zekere identiteit verlenen. “Traditie is het collectieve pendant van individuele ervaring”.

In het sluitstuk van deze opleiding interieurarchitectuur wordt de rol van actief erfgoed in het dagelijkse Nepalese leven onderzocht en hoe dit kan bijdragen tot het creëren van een gemeenschappelijke identiteit. Kennis en inzicht wordt verworven aan de hand van een literatuurstudie en onmisbare observaties gedurende het veldonderzoek ter plaatse. Op de complexe probleemstelling wordt gepoogd kritisch antwoord te leveren door middel van een ontwerpend onderzoek.

WORKSHOP ‘THE IDEAL SCHOOL’

Met hulp van het Centre for Educational Policies and Practices (CEPP) werd door een twintigtal studenten (interieur)architectuur van Sint-Lucas Gent gewerkt aan een ethisch en ecologisch verantwoord ontwerp voor een lagere school in Nepal. Het bijzondere project kreeg van de niet-gouvernementele organisatie de naam ‘The Ideal School’. De tiendaagse workshop bestond enerzijds uit lezingen omtrent onder andere de werking van CEPP, de toelichting van een schoolontwerp met natuurlijke materialen door Nripal Adhikari (ABARI) en de strikte bouwcodes die aan schoolgebouwen opgelegd worden, beredeneerd door minister van onderwijs Dr. Hari Lamsal. Anderzijds omvatte de workshop het veldonderzoek en het organiseren van een evenement met maquettes van reeds bestaande scholen. Hiervoor werden de studenten opgedeeld in drie groepen die elk in gezelschap van een CEPP-personeelslid een diverse locatie observeerden. De drie locaties waarheen de groepen gezonden werden, waren, van noord naar zuid, Dolakha, Nuwakot en Sindhuli. De studenten verrichtten er zowel antropologisch als architecturaal werk, zodat een algemene kennis verworven wordt over de vernaculaire bouwstijlen, de sociale structuur in de landelijke gemeenschap en de organisatie in de plaatselijke school.

Verantwoord helpen in ontwikkelingslanden hoort in belang van de lokale bevolking te gebeuren, hetgeen betekent dat leren van wie je wilt helpen cruciaal is. Naast het leveren van een bijdrage aan dit uitdagende project, helpt ontwikkelingswerk aan het verruimen van het wereldbeeld en zo ook aan een zekere zelfontplooiing waardoor een interessante culturele identiteit vormgegeven wordt. Het doel van de workshop, het veldonderzoek en de verdere uitwerking van het project is dan ook het brengen van deze twee erg diverse werelden tot een synergie zodat het een win- win situatie wordt.

BIJDRAGE ALS BUITENLANDSE STUDENTE INTERIEURARCHITECTUUR

Een architect beschikt over de mogelijkheid een bouwproject te realiseren met een blijvende fysieke impact en zo een tastbare weergave van de ontwikkeling van de gemeenschap vormt. Elk bouwproject dient een bepaald doel. Het bouwen van een aantrekkelijke school stimuleert de zin om te leren. Als buitenlandse studente interieurarchitectuur geniet ik de kans mee te bouwen aan deze ambitie. De bijdrage die geleverd kan worden, is het ontwikkelen vaneen nieuwe vorm van architectuur gebaseerd op een symbiose van verschillende culturen. Als studenten (interieur)architectuur aaneen Belgische architectuurschool worden we aangemoedigd een gebouw te ontwerpen of aan te passen op basis van de noden en wensen van de gebruikers. Gedurende het verblijf in Nepal werd getracht de andere culturen en opvattingen in te schatten. Nepal is een bijster veelzijdig land, waardoor het tijd vergt om aan te voelen wat de behoeften van de lokale bevolking zijn. Wat van je verlangd wordt,is enkel te ontdekken door de tijd te nemen contact te leggen met de kinderen, ouders en leerkrachten. In tegenstelling tot de autoritaire werkwijze van de plaatselijke regering, is het grote voordeel als vrijwillig buitenlands architect het willen en kunnen luisteren naar hun verlangens. Tegelijkertijd kan het aanreiken van westerse technieken de traditionele methoden verrijken. Buitenlandse projecten zijn in die zin voor beiden leerrijk en dynamisch. Wil men deconstructieve en culturele component in één ontwerp combineren, dan is betrokkenheid van de buitenlandse en lokale partijen tijdens alle fasen onontbeerlijk. Het project dient opgevolgd te worden vanaf het ontwerp tot de uitvoering om mee te evolueren met de mogelijks veranderende visies van de gemeenschap. De bevolking dient aangespoord te worden actief te participeren zodat het project sociale draagkracht krijgt.

Meer info: http://www.facebook.com/KULCEPP/