< terug

#VLOER OP VLOER #WTC24 #FLOOR ON FLOOR – LAYER1

godts1

NL
vrijdag 21.10 herstelden we de 11.10.2017-herneming van
een authentieke Marc Godts uit 2011, AANVECHTBAAR VERPLAATSBAAR RELATIEF MIDDEN. Deze herneming in 1 exemplaar is een uniek werk want telkens zijn context, afmetingen en materiaal specifiek. Het vormt de eerste toegevoegde layer* in een superpositie van fysieke interventies op WTC24 en PILOT onder de noemer VLOER OP VLOER. VLOER OP VLOER (V/V) zal gaandeweg meer en meer lagen tellen: hernemingen van authentieke vloerwerken gesigneerd door de respectieve auteur(s)

godts1photo+poster: Marc Godts

EN
friday OCT.21 we restored the 2017.OCT.11-replay in one copy, of an authentic Marc Godts from 2011, DISPUTABLE DISPLACEABLE RELATIVE MIDST. It is a unique work: each of its replays being specific in its context, dimensions and material.  It is the first added layer* in a superposition of physical interventions on WTC24 and PILOT under the title FLOOR ON FLOOR. With time FLOOR ON FLOOR (F/F) will count more and more layers: replays of authentic floor works signed by the respective author(s)

* gegeven de reeds aanwezige onderliggende 24 verdiepen + gelijkvloers + ondergrondse verdiepen + bestaande ondergrond van WTC-I  / given the at present already underlying 24 floor levels + ground floor + basement levels + original underground of WTC-I

img_3152-2 photo Wim Goossens

NL
vloerwerk nu onder constructie is Wouter Krokaert met studenten OPO15 in vervolgwerk op LOST IN SPACE (prijs van de onderzoeksraad kuleuven 2017), vanaf de vloer, vanuit het lichaam. Parallel daaraan de ontwikkeling van Wouter’s nieuwe dansstuk COMPOSITIES IN HET WILDE WEG (werktitel). De daaropvolgende laag is een herneming van BACKDROP, Wim Goossens+Arnaud Hendrickx, 2016. Enzoverder

EN
floor work currently under construction is Wouter Krokaert’s work with students OPO15 in continuation of LOST IN SPACE (prijs van de onderzoeksraad kuleuven 2017) from off the floor, out of the body. And parallel to that the development of Wouter’s new dance piece COMPOSITIONS AT RANDOM (working title). The following layer will be a replay of BACKDROP, Wim Goossens+Arnaud Hendrickx, 2016. And so on

 

NL
Marc Godts voor VLOER OP VLOER (V/V)
project in samenwerking met Wim Goossens en Wouter Krokaert – een onderzoek naar de ‘vrije radicale’ en het ‘ongerealiseerde deel’ – fysieke interventies in kader van PILOT (denkoefening omtrent campus Brussel) en WTC24 (tijdelijke occupatie van 24ste verdiep van WTC-I, Brussel) kuleuven FACULTEIT ARCHITECTUUR – VLOER OP VLOER geniet een financiële project-injectie vanuit INTERIEURARCHITECTUUR. Na het V/V-project wordt het opgebouwde materiaal als een integraal te beheren studio-set aan IA overgedragen

EN
Marc Godts on behalf of FLOOR ON FLOOR (F/F)
project in collaboration with Wim Goossens and Wouter Krokaert – a research of the ‘free radical’ and the ‘unrealized part’ – physical interventions in frame of PILOT (thinking exercise about campus Brussels) and WTC24 (temporary occupation of the 24th floor of WTC-I, Brussels) kuleuven FACULTY OF ARCHITECTURE – FLOOR ON FLOOR enjoys a financial project-injection from INTERIOR ARCHITECTURE. After the F/F-project the constructed material will be transferred to IA as an integral to manage studio-set

bezoek VLOER OP VLOER tijdens kantooruren – Simon Bolivarlaan 28-30 Brussel, WTC-I-toren, verdiep 24, N-O-kant / visit FLOOR ON FLOOR during office hours – Koning Albert-II-laan 28-30 Brussels, WTC-I-tower, level 24, N-E-side
introductie op VLOER OP VLOER maandag 20 NOV 2017 19:00 in kader van OPENING WTC24 FLOOR RESHUFFLE #1 / introduction to FLOOR ON FLOOR Monday NOV 20 at 7PM in frame of OPENING WTC24 FLOOR RESHUFFLE #1 /
This event is only accessible for personell and students of the Faculty of Architecture. Please register via the link that was forwarded by mail.