< terug

Expo / Inspire to expire > 6/05

Inspire to expire

Pascal De Decker en Hans Leinfelder

NL / Tentoonstelling in Pandgang van Faculteit Architectuur,
Campus Sint-Lucas Ghent, Hoogstraat, 9000 Gent
8 april – 6 mei 2022

De  ruimtelijke ordening in Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met de gewestplannen. Die werden in de jaren 1970 opgesteld en bestrijken heel het grondgebied. Vijftig jaar later bepalen ze nog steeds waar wel en waar niet mag worden gebouwd. Bij de opstelling van deze plannen bevatten de voorbereidende studies zeer vooruitstrevende ideeën, maar tijdens de gedetailleerde uitwerking ervan is de realpolitik steeds meer gaan overheersen. Onder druk van grondeigenaren groeide het bestemde woongebied op de plannen exponentieel. Dit gebeurde zelfs in die mate dat er vandaag nog een miljoen woningen kunnen worden gebouwd op nog onbebouwde percelen. Ondertussen werden de plannen niet aangepast aan de hedendaagse eisen. Ondanks de aankondiging van de betonstop door de vorige Vlaamse regering, laten de gewestplannen in de praktijk nog steeds een ongecontroleerde verstedelijking van het platteland toe. Wat een nefaste invloed heeft op onze toekomst.

EN / Exhibition in the corridor of the Faculty of Architecture,
Campus Sint-Lucas Ghent, Hoogstraat, 9000 Ghent
8 April – 6 May 2022

Flemish spatial planning is inextricably linked to the zoning plans. These were drawn up in the 1970s and cover the whole of Belgium. Fifty years on, they still determine where construction is permitted and forbidden. At the time of their creation, the preparatory studies for these plans contained very progressive ideas, but during their detailed compilation, realpolitik increasingly dominated. Under pressure from landowners, the designated residential area on the plans grew exponentially. Indeed, this occurred to such an extent that today we can still construct a further million homes on as yet undeveloped plots. In the meantime, the plans have not been adapted to meet contemporary requirements. Despite the previous Flemish government having announced that it was calling a halt to concrete, in practise the zoning plans still allow unchecked urbanisation of the countryside. Which has a detrimental impact upon our future.