< terug

Building in the swamp, or how to stop worrying and learn to love urban design

Tutor(s) Bob De Wispelaere
Campus BXL
Language NL/EN
Engagement Urban Cultures
2023-24 semester 2

Despite the claims of autonomy, purity, and control that architects like to make about their practice, architecture is buffeted by uncertainty and contingency. Circumstances invariably intervene to upset the architect’s best-laid plans—at every stage in the process, from design through construction to occupancy. (Architecture Depends, Jeremy Till)

Architecture’s utter dependence on outside forces provides it with intimate knowledge of those forces; (Four walls and a roof, R. De Graaf) 

 

“(Multi)Language of studio
Since the studio will try to set up a dialog with some external local stakeholders, the studio will be multilangual.
As a part of urban cultures, dialogue and communication is essential, this means everyone is encouraged to use the language in which they can most clearly express their ideas, whilst at the same time considering the dialogue within the studio – translating the essential. ”

 

NL (Please find English text below)

CONTEXT 

Om in een complexe stedelijke omgeving als Brussel te bouwen moeten vele verschillende ruimtelijke en sociaal-economische claims met elkaar worden verzoend. Projecten zijn speelbal van onzekerheden in het stedelijke debat en moeten dus omgaan met wispelturige opdrachtgevers, kritische bouwmeesters, eigenzinnige studiebureau’s, politieke waan, buurtprotesten, conjunctuurgrillen, erfgoedinstanties … In deze studio leer je hoe je in voortdurende bemiddeling tussen allerlei belangenconflicten de integriteit van je eigen creatieve visie bewaakt en een stedelijk project gebouwd krijgt. Met een concreet gemengd programma werk je een ontwerp uit waarbij je stedenbouwkundige, typologische en bouwkundige strategieën vaardigheden verfijnt tot architectuurniveau.

ONTWERPOPGAVE

Het “Metropole” gebouw aan het Wiels-moeras combineert elementen van erfgoed, natuurbeheer, mobiliteit en grootschalige infrastructuur binnen de stedelijke context van laag Vorst, een wijk met grote socio-economische contrasten. Tot op vandaag is de ontwikkeling van de site onderwerp van onderzoek, debat en besluitvorming. Ze vormt daarmee zowel een geschikte allegorie van het bouwen als een productief antwoord binnen het complexe maatschappelijke stedelijke moeras als een concrete achtergrond waarin een architecturaal uitgewerkt project kan worden ingepast. Je leert in deze studio hoe je zoals een koorddansers boven/naast/in dit “moeras” met een goed evenwichtsgevoel en een gezonde dosis branie en naïviteit een architectuurontwerp realiseert;

METHODE / STUDIOVERLOOP

FASE PROJECTDEFENITIE > ONTWERPVISIE (3 weken)

Deze studio wil naast een realistische ontwerpopgave ook schetsen onder welke condities een ontwerp tot stand komt. In de beginfase bestudeer je in teamverband de context met zijn vele verschillende stakeholders adhv uitgenodigde gasten, interviews met belanghebbenden, enquêtes en site bezoeken.

We organiseren vervolgens enkele interne “overlegcommissies” binnen de studio waarbij je in teamverband de verschillende stakeholders vertolkt en een stem geeft. Zo wordt de voorgestelde programma invulling kritisch tegen het licht gehouden en worden randvoorwaarden duidelijker. Parallel hieraan bouw je individueel een referentiekader op met projectreferenties en onderzoek die de voedingsbodem zijn van een eigen ontwerpvisie.

FASE ONTWERPVISIE > ARCHITECTUURONTWERP (4 weken)

Door ontwerpend onderzoek naar typologie, beeldvorming en bouwkundige randvoorwaarden werk je je ontwerpvisie uit tot een architectuurontwerp. Tussentijds wordt opnieuw in een “overlegcommissie” de haalbaarheid van je architectuurontwerp in de studio aan de tand gevoeld. Na deze tussentijdse “peer review” worden de projecten “vergunbaar” verklaard en kan iedereen zijn ontwerp verder uitwerken en in enkele gekozen domeinen verder detailleren.

ATELIERWEEK

Er worden tijdens deze week in teamverband vanuit individuele architectuurvisies gewerkt aan multimediale installaties die enkele essentiële verbindende kwaliteiten blootleggen.

FASE UITWERKING ARCHITECTUURONTWERP (7 weken)

Het ontwerp wordt in de tweede helft van de studio week na week verder begeleid en besproken. Het eindresultaat van de studio is een gerijpt en gedetailleerd uitgewerkt architectuurproject waarin gemaakte ontwerpkeuzes veelvuldig werden uitgedaagd en dat heeft geleid tot een eigen architecturaal onderzoek. Het ontwerp laat zich lezen op stedenbouwkundige, architecturale en bouwkundige schaal en wordt op die verschillende schaalniveau’s voorgesteld.

In een einddebat/eindpresentatie over de projectvoorstellen worden verschillende spelers uit het veld uitgenodigd kennis te nemen van de resultaten.

MEER LEZEN?

Berichtgeving recente ontwikkelingen:

https://www.mammouth.media/marais-wiels-quand-la-nature-reprend-ses-droits/

https://www.lesoir.be/403534/article/2021-10-29/forest-le-marais-wiels-ou-le-difficile-equilibre-entre-ville-et-nature

https://bx1.be/categories/news/forest-le-projet-immobilier-au-marais-wiels-suspendu/

https://www.rtbf.be/article/la-region-capitale-acquiert-le-marais-wiels-et-offre-une-nouvelle-perspective-pour-le-site-10620572

https://www.mo.be/analyse/de-strijd-om-twee-bijzondere-natuurgebieden-hartje-brussel

blog met links naar de verschillende einddocumenten van het masterplan:

https://cqdw-dwcw.blogspot.com/p/masterplan-i-richtplan.html

 

EN

CONTEXT 

Building in a complex urban environment like Brussels demands a reconciliation of very different opposed spatial and socio-economic claims. Projects need to cope with lots of uncertainties in the urban debate, ranging from fickle clients, critical “bouwmeesters”, stubborn technical studyteams, politica land electorial hysteria, neighbourhood protests, global economie, heritage dicussions, …

In this studio we want to learn how to mediate in between all these conflicts of interest whilst defending the integrity of your own creative vision and in the end getting it built! Defining and defending your projectprogram will exercice your environmental, urban, typological and constructive skills, resulting in an architectural detailed scale.

DESIGN MISSION

The Metropole building along the Wiels swamp combines elements of heritage, nature managment, mobility, and bigger scale infrastructure within an urban context of lower-Forest, a neighboorhood with big socio-economical contrast. The developpement of this site is subject of study, debate and decisionmaking to this day. It thereby serves as an appropriate allegory on how building can contribute poductively within the uncertain and unstable conditions of the societal swamp. You train in finding the neccessary balance, like a tight rope dancer trusting your creative stamina in this leap of faith,

METHOD / STUDIO ORGANISATION

PHASE PROJECTDEFENITION > DESIGNVISION (3 weeks)

The studio initiates by analysing and explaining the realistic conditions that shape an urban design. In studentteams you learn about the different angles and perspectives present in the discussion. We will investigate and discuss these thematically by visiting the site, attending lectures and presenting analysis and structurizing the debate ourselves. Studentteams represent different stakeholders in studiodebate comittee that simulate how opposing interests sometimes lead to fierce discussions. Parrallel to this every student develops a frame of reference and research that ultimately leads to a critical challenged programdefenition.

PHASE DESIGNVISION > ARCHITECTURAL PRELIMINARY DESIGN (4 weeks)

A continued designresearch of typologie, expression and constructive conditions will lead you to a preliminary architectural design. In the course of this phase, the studiodebate comittee again discusses the feasability and relevance of your stance; After this peer-review, your preliminary design attains its permit and a more detailed technical study in a self chosen specific and relevant field of interest can instigate ;

ATELIERWEEK

As a break and teameffort, starting from your different architectural ambitions, you are invited to an artistic landscape or multimedia intervention that preferrably helps to find common ground between all different design positions ;

PHASE TECHNICAL DEVOPPEMENT ARCHITECTURAL DESIGN (7 weeks)

In the second part of this studio you will devellop a more detailed architectural design level by presenting and discussing your design with us weekly. The goal is to achieve a ripened architectural research that translates your initial design vision in a self chosen domain into an architectural and constructive language. The end result shows on the appropriate scales how urban, architectural and technical detailed considerations are coherent.

The studio will try to invite a couple of real stakeholders in the matter to evaluate results and take part in a final group discussion.

READ MORE?

Reporting recent developments:

https://www.mammouth.media/marais-wiels-quand-la-nature-reprend-ses-droits/

https://www.lesoir.be/403534/article/2021-10-29/forest-le-marais-wiels-ou-le-difficile-equilibre-entre-ville-et-nature

https://bx1.be/categories/news/forest-le-projet-immobilier-au-marais-wiels-suspendu/

https://www.rtbf.be/article/la-region-capitale-acquiert-le-marais-wiels-et-offre-une-nouvelle-perspective-pour-le-site-10620572

https://www.mo.be/analyse/de-strijd-om-twee-bijzondere-natuurgebieden-hartje-brussel

blog with links to the various final documents of the master plan:

https://cqdw-dwcw.blogspot.com/p/masterplan-i-richtplan.html