< terug

Going Public lecture by Maxime Vancoillie 10/03

A lecture curated by the programme of Interior Architecture.

Maxime Vancoillie
“A detour on purpose (be)for(e) doing architecture”

(lecture in Dutch)
Online via Zoom
10 March 2022, 5.30 pm

Please register on https://bit.ly/vancoillie

NL/ Op het snijvlak van architectuur en beeldende kunst richt de ruimtelijke onderzoekspraktijk van Maxime Vancoillie zich op de verschillende verschijningsvormen van onze gebouwde omgeving. Er gaat aandacht naar de werkelijke ruimtes rondom, de belichaamde ervaring, en naar de mentale (archetypische) beelden van ruimtes opgeslagen via herinnering en verbeelding. Via reflectieve beelden, schaal- en 1:1 modellen, werpt ze ruimtelijke vraagstukken op, en kristalliseert ze artistieke onderzoeksprocessen.

Sinds 2020 ontwikkelt Maxime Topografie van de Nacht – over de architectuur in nachtdromen. Het project gaat op zoek naar bewoners van (tijdelijk) bewoonde landschappen en hun nachtdromen. Door het verzamelen, beschrijven, en modelleren van een serie nachtelijke droomplaatsen worden fundamentele principes van de architectuur ontrafeld. Een architectuur gebouwd uit tijdslagen (herinnering, verbeelding) en fysieke en emotionele ervaringen. Op zoek naar universele ‘innerlijke’ archetypen en ruimtelijke culturele verschillen. De nachtdroom als medium om de perceptie en belichaamde ervaring van onze gebouwde omgeving te capteren en te verbeelden.

www.maximevancoillie.com

_ _ _ _

EN/ At the intersection of architecture and visual art, Maxime Vancoillie’s spatial research practice focuses on the various manifestations of our built environment. Attention is paid to the actual spaces around it, the embodied experience, and to the mental (archetypal) images of spaces stored through memory and imagination. Through reflective images, scale and 1:1 models I raise spatial issues, and crystallize artistic research processes.

Since 2020, Maxime has been developing Topography of the Night – about architecture in dreams. The project searches for inhabitants of (temporarily) inhabited landscapes and their dreams. By collecting, describing and modelling a series of nocturnal dream places, fundamental principles of architecture are unraveled. An architecture built on layers of time (memory, imagination) and physical and emotional experiences. In search of universal ‘inner’ archetypes and spatial cultural differences. The night dream as a medium to capture and represent the perception and embodied experience of our built environment.

www.maximevancoillie.com