< terug

Masterproef laureaat Campus Sint-Lucas Gent 2018: Yasemina Fotopoulos

modules-in-maquette-bovenaanzicht

(ONT)moeten ONTDEKKEN – concept voor een hostel als belevingspark
door Yasemina Fotopoulos
Contacteer

Deze masterproef vertrekt vanuit een persoonlijke ervaring. Op onderstaande foto’s zie je een pad waarbij je geen verdere blik kan werpen, een pad dat leidt naar het onbekende. Uiteindelijk kwam ik uit op een ‘ontdekking’ namelijk een doorkijk, waar dat één bepaald gevoel vorm kreeg en mezelf oversteeg. Dit was niet alledaags. Het kind in mijzelf kwam naar boven en een verborgen gevoel vindt hier zijn plaats. Het was een lange tijd geleden dat ik deze kans kreeg om iets zelf te ontdekken zonder enige tussenkomst van moderne technologie.

fotos-beginverhaal_pagina_1

fotos-beginverhaal_pagina_2

Ik behoor tot een generatie waar het snel, gehaast leven centraal staat en internet niet meer weg te denken valt. Ik ben opgegroeid in een tijd waar een keerpunt zich heeft voorgedaan. Het digitale kreeg stilaan de overmacht. Maar als kind was dit nog niet zo sterk aanwezig. Ik heb nog urenlang buiten gespeeld, dingen kunnen ontdekken zonder enige invloed van buitenaf. Hierdoor heb ik nog gevoeld en ervaren met mijn hele zijn. Iets waar in deze tijd, de jonge generatie weinig tot geen aandacht aan schenkt.

fotos-beginverhaal_pagina_3

fotos-beginverhaal_pagina_4

fotos-beginverhaal_pagina_5_alt

Mijn masterproef focust zich op deze problematiek. Enerzijds wordt de vraag gesteld of het zelf ontdekken en beleven verloren gaat. Er wordt vandaag vooral gefocust op wat wij dagelijks te zien krijgen via een virtueel scherm. Hierdoor gaan de verschillende zintuigen afzwakken en wordt er enkel nog gefocust op het (virtueel) zien. Anderzijds wil ik graag de jonge generaties attent maken op wat zij kunnen verliezen en probeer ik hen onbewust doorheen verschillende facetten van (ont)moeten en ontdekken te sturen. De ambitie van dit project bestaat er in om te ervaren en te beleven met al je zintuigen en zonder gebruik van het digitale.

Een plaats waar deze problematiek kan uitgespeeld worden, is een jeugdherberg. Ik spreek hierbij tegelijk de doelgroep ‘de jongere generatie’ aan én ook het ‘rondreizen/ ontdekken’ staat hier centraal. Komen en gaan is een gekend fenomeen. Hierbij sluit ik natuurlijk geen oudere mensen of gezinnen met kinderen uit. Iedereen is welkom en kan de beleving aangaan want een atmosfeer moet je beleven met je hele zijn. In een ruimte moet je grenzen kunnen aftasten. Een continu samenspel van verschillende parameters zoals kleuren, materialen, texturen en (dag)licht waarbij onze zintuigen worden geprikkeld. Materialen kunnen verbonden zijn aan nostalgie en kunnen bepaalde herinneringen opwekken. Deze staan in een nauw verband met gevoelens. Privé en publiek zijn ook twee begrippen waar deze masterproef op een speelse manier mee probeert om te gaan. De mens wordt in het ontwerp terug ingeschakeld als ontdekker doorheen de jeugdherberg. De doorkijken lokken emotionele en zintuigelijke reacties uit. Hierbij wil ik de (jonge) reiziger attent maken en terug doen stilstaan bij de kleine en belangrijke momenten in het leven. Het bewust ervaren en ontdekken van jezelf, van elkaar en nog zo veel meer.

Het eindresultaat is een concept voor een hostel als belevingspark met doorzichten en keuzes gepaard met opgeroepen gevoelens. Een gerichte wandeling met een doel, waarbij de gebruiker en zijn lichaam een instrument vormen dat voor een spontane interactie zorgt tussen de materialen en de atmosferische relaties van het project. Wat centraal staat in dit concept is dat de jonge rugzaktoerist een persoon is die vrijheid beleeft. Elk individu kan kiezen welke weg ze inslaat doorheen de beleving en het gebruik van het hostel. Hierbij passeert het individu verschillende onderdelen die inspelen op de zintuigen, de sociale interactie en op het achterlaten van een spoor.

Als output van deze masterproef heb ik enerzijds een zelfontworpen meubel-catalogus met daarin de verschillende ontwerp-modules. Anderzijds een case-study in de ‘Kunsthal Extra City Antwerpen’ om aan te tonen dat de modules effectief werken in een samenhangend geheel.

Catalogus:
In de catalogus zijn de verschillende ontwerp-modules terug te vinden onder de juiste categorie. Deze bestaan uit vier basisbehoeftes: slapen, eten-drinken, hygiëne en ontspanning.
Elk ontwerp wordt verder verduidelijkt met een isometrie, een grondplan, gevolgd door specifieke afmetingen, informatie, gebruiksscenario’s, mogelijke opstellingen en grafische beelden. Ook de zintuigen die in het ontwerp geprikkeld worden, zijn op een duidelijke manier aangetoond.
Alle ontwerp-modules worden in deze catalogus voorgesteld als benodigdheden voor een hostel als belevingspark gepaard met (ont)moeten en ontdekken. Het is de bedoeling dat deze ingezet kunnen worden in eender welk ontwerp voor een hostel, rekening houdend met de zintuigen waarop ze inspelen. Om zo de bezoekers terug bewust te maken en te doen stilstaan bij het reëele, zonder enige tussenkomst van het digitale.

meubel-catalogus_pagina_01

Bekijk hier de isometrieën

isometrie-modules_pagina_01

Case-study Hostel als belevingspark:
Om aan te tonen dat de ontwerp-modules effectief kunnen werken in een samenhangend geheel en vervolgens op de juiste plaats te implementeren, verkrijgt men een hostel met een speels karakter. Het centraal idee van het concept is hier nog steeds aanwezig. Het ’(ONT)MOETEN ontdekken’ wordt als rode draad doorgetrokken doorheen de drie verdiepen van het gebouw.
De keuze van deze herbestemming baseert zich op de voormalige geschiedenis van de Kunsthal, nl. Wasserij Goossens. Aangezien het concept steunt op het vermengen van publiek en privaat waarbij ontmoetingen kunnen plaatsvinden was het een must om de buurtbewoners mee te betrekken in het hostel. De herbestemming zorgde ervoor dat er in het pand een nieuw leven werd ingeblazen.

voorgevel-hostel_alt

inplantingsplan-3d_alt

beeld-zit_lounge-module-inkombalie-module_alt